11/2

Det går långt mellan uppdateringarna. Följ oss gärna på Facebook för löpande information. Det som är pågång nu i februari är att styrelsen kommer att ha ett möte den 12/2 och sen har vi ett årsmöte Torsdagen den 21:e Februari klockan 18.00 i Väröbacka GIF's klubblokal. Dagordning har ni fått ut via mailen. Välkomna!


6/11

Förra veckan blev flera av våra medlemmar uppringda av ComHem, som påstod att de har ett samarbete med vår fiberförening. Detta stämmer INTE. Vi har inte ingått samarbete med någon av leverantörerna, utan det är upp till varje enskild medlem att själv välja vem ni vill ha abonnemang hos.

ComHem sa även att de har samarbete med Varbergs Energi, och de enda samarbete de har är att de finns med bland de olika leverantörerna hos net@seaside.

Varbegs Energi beklagar att de har ringt och påstått något annat.


8/10

Vi uppdaterar ungefär en gång per kvartal och det börjar bli tid nu och det händer också en del i projektet.

Generellt så håller vi tidigare kommunicerade tidsplaner med 4 arbetslag för schaktning (stam dragning) och 1 arbetslag för tomtgrävning men för någon specifik etapp så kan det av rent praktiska skäl ha ändrat sig något men i stort så löper projektet på bra.


Nedan följer en uppdatering per etapp.


Etapp 1 Åskloster: Klart.


Etapp 2 Väröbacka: Kommer att matas ifrån ”Noden” i Skällåkra och schaktning beräknas vara klar vecka 43, just nu är det 3 arbetslag i etappen och när de avslutar eftersom då går 2 först färdiga arbetslagen går över till etapp 7 och det sist färdiga arbetslaget går sen vidare till etapp 6:3 Sofies väg. Tomtgrävning och slut installation beräknas vara klart i december.


Etapp 2:1 Attes: Här kommunicerade vi tidigare att etapp 2:1 följer efter etapp 2 men bygghandlingarna är inte riktigt klara ännu därav att arbetslagen i etapp 2 nu går direkt till etapp 6:3 och etapp 7. Dock så är alla markavtal muntligen godkända med berörda markägare men ej uppdaterade. Efter besök på plats av We-Consulting och diskussion med berörda markägare uppdaterar We-Consulting servitut avtalen och skickar ut för påskrift.


Etapp 3 Nasaret: Beräknas färdig schaktad vecka 41 och detta ”fjärde” arbetslag går då direkt vidare på etapp 5 Nyebro. Tomtgrävningarna beräknas vara klara vecka 44 sedan återstår Slutinstallationen av Blacklink Networks som beräknas att påbörjas i november och färdig i december.


Etapp 4 Norra (Sunvära kvarn): Färdig schaktad, Tomtgräving också klar dock återstår ca 2-3 fastigheter på grund av att Rasmus på Markteknik ej kunnat få tag på berörd fastighets ägare för tomtgrävning, detta försenar slutinstallationen och en lista på berörda fastighets ägare uppdateras av Rasmus så vi i föreningen kan hjälpa Rasmus att få tag på dem så vi kan slutföra tomtgrävningarna och därmed och slutföra slutinstallationerna och tända upp etappen.


Etapp 4 Södra (Pålson Plåt) Färdig schaktad, Tomtgräving också klar dock återstår 4 fastigheter på grund av att Rasmus på Markteknik ej kunnat få tag på berörd fastighets ägare för tomtgrävning, detta försenar slutinstallationen och en lista på berörda fastighets ägare uppdateras av Rasmus så vi i föreningen kan hjälpa Rasmus att få tag på dem så vi kan slutföra tomtgrävningarna. Denna etappen följer Etapp 2 och matas ifrån Skällåkra noden, slutinstallation som görs av Blacklink Networks beräknas vara klar i december.


Etapp 4:1 Bruket: Ligger hos We-Consulting för projektering, trafikavtal och Servitutavtal, följer tidigare kommunicerad tidsplan med schaktning påbörjas kvartal 1 2019.


Etapp 5 Nyebro/Syllinge: Påbörjar schaktning vecka 42 av arbetslaget som fortsätter Österut ifrån Nasaret och går under motorvägen och kommer jobba sig bort mot Syllinge, Schaktning startar därmed 1 kvartal tidigare än vad vi kommunicerat, Mer komplicerat att slutföra schaktningen i och med en samförläggning med Varbergs Ortens Elkraft som skapar ett beroende av varandra och att resurserna samverkar på ett bra sätt.


Etapp 6:1 Kadehöga: Färdigschaktat, Tomtgräving också klar dock återstår några fastigheter på grund av att Rasmus på Markteknik ej kunnat få tag på berörd fastighets ägare för tomtgrävning, detta försenar slutinstallationen och en lista på berörda fastighets ägare uppdateras av Rasmus så vi i föreningen kan hjälpa Rasmus att få tag på dem så vi kan slutföra tomtgrävningarna. Slutinstallationen som görs av Blacklink Networks påbörjas nu och beräknas vara klar i december.


Etapp 6:2 Stråvalla/Skattagård: Färdigschaktat, Tomtgräving också klar dock återstår 3 fastigheter på grund av att Rasmus på Markteknik ej kunnat få tag på berörd fastighets ägare för tomtgrävning, detta försenar slutinstallationen och en lista på berörda fastighets ägare uppdateras av Rasmus så vi i föreningen kan hjälpa Rasmus att få tag på dem så vi kan slutföra tomtgrävningarna. Slutinstallationen som görs av Blacklink Networks påbörjas i november och beräknas vara klar i december.


Etapp 6:3 Sofies väg: Schaktning påbörjas vecka 44, det sista arbetslaget i etapp 2 går så fort de är färdiga i etapp 2 till etapp 6:3. Tomtgrävning planeras till kvartal 1 2019 därmed är tomtgrävningen senarelagd mot tidigare kommunicerat men vi hoppas när ”proppen” släpper med tomtgrävningarna i tidigare nämnda etapper att vi kan gå fortare fram i 6:3.


Etapp 7 Stråvalla: Schaktning påbörjas vecka 44 (troligtvis tidigare), det två första arbetslagen i etapp 2 går så fort de är färdiga i etapp 2 till etapp 7. Det är en besvärlig tryckning under motorvägen som kommer att ta tid Tomtgrävning planeras till kvartal 1 2019 därmed är tomtgrävningen senarelagd mot tidigare kommunicerat men vi hoppas när ”proppen” släpper med tomtgrävningarna i tidigare nämnda etapper att vi kan gå fortare fram i etapp 7.


Etapp 8 Ambjörntorp: Färdig schaktad, Tomtgräving också klar, dock återstår ca 2-3 fastigheter på grund av att Rasmus på Markteknik ej kunnat få tag på berörd fastighets ägare för tomtgrävning, detta försenar slutinstallationen och en lista på berörda fastighets ägare uppdateras av Rasmus så vi i föreningen kan hjälpa Rasmus att få tag på dem så vi kan slutföra tomtgrävningarna och därmed och slutföra slutinstallationerna och tända upp etappen.


Etapp 9 Bjurum: Trafikavtal och servitut avtal klara, vissa omdragningar av stam ledningar har gjorts för att kunna slutföra avtalssidan dock återstår bygghandlingarna. Tidigare kommunicerad tidsplan gäller med schaktstart i kvartal 2 2019. Samförläggs med Varbergs Ortens Elkraft.


Etapp 10 Bäck: Oförändrat, vi avvaktar information ifrån Varbergs Energi men vi har kontakt i ärendet så det är inte bortglömt på något vis.


Angående de ca 5 vita prickar som vi har inom Nasarnet Fiberförenings geografiska område så är läget oförändrat men ligger med i arbetet och kommande styrelsemöte hur vi går vidare med dessa.


18/8

Frågor om vad som ingår i tomtgrävning har i kommit och här försöker vi sammanställa svaren.

*Markteknik återfyller med befintligt material. Rätt mängd och materialsort skall finnas på plats efter att de är klara.

*Vad som inte ingår är:

1. Sår inte gräs.

2. Krattar inga grusytor.

3. Sätter inte tillbaka plattor eller kantstenar.

4. Återasfalterar inte.

*I praktiken betyder det att respektive fastighetsägare får räkna med att göra vissa finjusteringar på sin tomt efter eget tycke och smak.

*Angående tomt grävning är det fortsatt Rasmus Classon mobil 0725046921 ifrån Markteknik som har kontakten med fastighets ägaren om grävning in på tomten och utsättnings pinnen som visar var fiber kommer att dras in på tomten. Frågor angående utsättningspinne och var på tomten fibern dras in tas direkt med Rasmus.


3/6

Mycket av gräv resurerserna ifrån Markteknik har fokuserats på att gräva färdigt matningen av fiber mellan Stråvalla förskola och Åskloster och nu är det sammanlänkat, detta betyder att nu kommer projektet att kunna gå fortare framåt med mera etapper som blir klara för installation tidigare än planerat. Just nu har Markteknik 4 arbets lag igång inom NasarNets område, två arbetslag i etapp 3 och två arbetslag i etapp 6:1.


De etapper som nu är färdiga för installation och kommer att bli kontaktade under Juni, Juli och Augusti är

- Etapp 4 Norra (Sunnvära kvarn)

- Etapp 4 Södra (Pålssons Plåt)

- Etapp 8 Ambjörntorp


Information per etapp.

Etapp 2 Väröbacka, Vecka 23 fortsätter Markteknik efter etapp 4 med ett rör under Syllinge vägen mot Väröbacka och därmed kommer etapp 2 att påbörja schaktning mycket tidigare än vad vi informerat om och beräknad installation i fastighet kommer att vara i kvartal 3.


Etapp 2:1 Attes, Kommer att följa efter etapp 2.. We Consulting som projekter dragningen av fibern och servitut avtalen har satt till extra resurser. Dessa servitut avtal har tidigare skickats till NasarNet Fiberförening för vidare distribution har nu istället skickats direkt till berörd markägare. Om någon markägare har frågor på avtalen så kan ni kontakta Bert Johansson på 076 553 8222 eller direkt till Jonas Pihlqvist på We Consulting 070 649 9878.


Etapp 3 Nasaret, mycket börjar bli klart dock kan Nasaret bli delat gällande installation, ifrån Åkrabergs Trädgård och mot Värö och upp mot kvarnen så kommer titdsplanen att följa etapp 4 mer men hela etappen följer original tidsplanen som tidigare kommunicerats.


Etapp 4 Norra (Sunnvära Kvarn), Färdig för installlation och ni kommer att bli kontaktade av Rasmus Classon på Markteknik på mobil 072 504 6921 och om någon fastighets ägare är orolig för installation så ring gärna Rasmus direkt så löser han de flesta frågorna runt detta.


Etapp 4 Södra (Pålssons Plåt), Någon tomgrävning kvar annars färdig för installlation och ni kommer att bli kontaktade av Rasmus Classon på Markteknik på mobil 072 504 6921 och om någon fastighets ägare är orolig för installation så ring gärna Rasmus direkt så löser han de flesta frågorna runt detta.


Etapp 4:1 Bruket, Kommer med stor sannolikhet att följa efter etapp 2:1. We Consulting som projekter dragningen av fibern och servitut avtalen har satt till extra resurser. Dessa servitut avtal har tidigare skickats till NasarNet Fiberförening för vidare distribution har nu istället skickats direkt till berörd markägare. Om någon markägare har frågor på avtalen så kan ni kontakta Bert Johansson på 076 553 8222 eller direkt till Jonas Pihlqvist på We Consulting 070 649 9878. Följer tidigare kommunicerad tidsplan med schaktning startar kvartal ett 2019.


Etapp 5 Nyebro / Syllinge Trafikverkets tillstånd är klara och servitut avtalet med berörda markägara också klara , Schaktning planerad till kvartal ett 2019, planeras att samförläggas med Varbergs Ortens Elkraft


Etap 6:1 Kadehöga, Någon tomtgrävning kvar annars för installlation och ni kommer att bli kontaktade av Rasmus Classon på Markteknik på mobil 072 504 6921 och om någon fastighets ägare är orolig för installation så ring gärna Rasmus direkt så löser han de flesta frågorna runt detta. Installation sker i kvartal tre 2018.


Etapp 6:2 Stråvalla Skattagården, Följer direkt efter etapp 6:1, Det mesta är grävt men dock återstår lite men troligtvis följer tiidiagre kommunicerad plan med schaktning och tomgrävning skall vara klart i kvartl tre 2018.


Etapp 6:3 Sofies väg, vi avvaktar mer information här men det finns inget som tillstött utan etappen följer efter 6:2 och vi håller tidigare kommunicerad tidsplan med schaktning och tomgrävning i kvartfyra 2018.


Etapp 7. Stråvalla är is stora delar färdig schaktat, dock återster Öster om E& med en besvärlig tryckning under E6 och även en grusväg norrut längs med E6 återstår schaktning. Troligtvis kommer denna etappen att tomtgrävas lite tidigare än planerat och vi hoppas detta blir klart i kvartal tre och installation i kvartal fyra 2018.


Etapp 8 Ambjörntorp, Är färdig för installation och ni kommer att bli kontaktade av Rasmus Classon på Markteknik på mobil 072 504 6921 och om någon fastighets ägare är orolig för installation så ring gärna Rasmus direkt så löser han de flesta frågorna runt detta. Installation sker i kvartal tre 2018.


Etapp 9 Bjurum, oförändrad, Trafikverkets tillstånd är klara doch återstår några servitut avtal med fåtal markägare, också en samförläggning med Varbergs Ortens Elkraft.


Etapp 10 Bäck, Inte mycket nytt men vi avvaktar information ifrån Varbergs Energi. Vi kommer att återkomma med mer info när vi har det.


1/6

Information om GDPR och NasarNets Fiberförening

NasarNet Fiber förening följer den nya GDPR lagstiftningen ifrån EU. GDPR är den nya dataskyddsförordningen som ersätter den gamla Svenska PUL. GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och PUL stod för Personuppgiftslagen.

Från och med 28 maj 2018 så gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR i Sverige för Företag så väl som för föreningar eller små organisationer.

NasarNets Fiber förening har i en bindande överenskommelse med Varbergs Energi daterad 29 november 2016 om att förse NasarNet Fiberförenings medlemmar med fiber hanterat uppgifter som lyder under den nya dataskyddförordningen GDPR.

NasarNets Fiberförening har följt de grund principer som gäller för GDPR som listas nedan.

Ändamåls begränsing: Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål som medlemskap och geografisk fastighets placering. Och vi använder inte denna information till något annat syfte, flertal levernatörer inom Tele och IT har försökt att få ta del av vårt register för reklam utskick men vi har tagit aktivt avtsånd ifrån detta och följt GDPR’s grund principer.

Uppgifts minimering: Vi har bara samlat in de uppgifter som varit relevant för ändmålet till exempel fastighets beteckning för att avgöra den geografiska placeringen. Inga uppgifter har samlats in i syfte att ”det kan vara bra att ha”.

Korrekthet: Vi ser till att ha korrekta uppgifter och uppdateras vid behov, Underhållet av medlems listan görs av en person som säkrar detta för att det inte skall florera listor ifrån olika styrelse medlemmar med felaktiga eller gamla uppgifter. Vi har idag bara 3 personer i styrelsen som har tillgång till medlems listan.

Lagrings minmering: Vi kommer inte att spara uppgifterna längre än nödvändigt och vi kommer succesivt att ta bort medlemmarna i upptända etapper och efter den finansiella delen med bidraget ifrån Varbergs Sparbanks Stiftelse har avslutats, Eller att medlem avslutar sitt medlemskap, överlämnar fastigheten osv.

När vi samlar in uppgifter om en medlem måste vi informera medlemmen om bland annat följande:

• Den som är personuppgiftsansvarig i NasarNets Fiberförening är Sekreteraren, Andreas Torstensson som nås på 070 390 2035

• De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, adress och fastighets beteckning

• Vi behandlar dessa personuppgifter för att vi har i den bindande överenskommelsen med Varbergs Energi åtagit oss att jobba fram tillräckligt många medlemmar inom vårt geografiska område för att kunna påbörja projektering av fiber till dessa fastigheter.

• De mottagare som får ta del av uppgifterna är Varbergs Energi och Varbergs Sparbanks Stiftelse

• Vi överför inga personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES).

Vi informerar härmed våra medlemmar om era rättigheter, ni har bland annat rätt att;

• få tillgång till era personuppgifter

• få felaktiga personuppgifter rättade

• få era personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

• få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna

• lämna in klagomål till Datainspektionen.


15/4

Det har kommit till vår kännedom att det går runt försäljare och knackar dörr i några av NasarNets etapper och säljer Tele/IT tjänster och påstår att just den etappen de befinner sig i kommer att vara färdig i kvartal 2, 2018 och därmed är det dags att köpa Tele/IT tjänster men det är felaktigt.

Den enda tidplan som gäller för färdigställande av fiber nätet i respektive etapp är den som kommuniceras ut skriftligen av Varbergs Energi och via NasarNet email utskick till medlemmarna.

Vårt råd är att inte köpa Tele/IT tjänster via dörrförsäljare innan fiber installationen är klar i just den etapp som ni bor i.


2/4 

Ny karta med etappindelning 20180329


7/2 

Styrelsemöte för NasarNet Fibeförening. Genomgång inför årsmötet som är den 15/2 på infocenter på Ringhals.


13/1 

Nu är Etapp 1 (Åskloster) upptänt och vi jobbar vidare med nya etapper.


15/12  

Färdiganmälan information, MYCKET VIKTIGT!

Efter tomtgrävning och innan ”blåsning” av fiber måste Varbergs Energi få in en färdiganmälan ifrån fastighets ägaren. Varbergs Energi gör utskick etappvis till berörda fastighets ägare när grävningen är klar och ”kräver” in en färdiganmälan innan slutinstallation kan påbörjas av underentrepenören Blacklink Networks.

Målet att vi i styrelsen gör ett utskick till berörda fastighets ägare per etapp efter grävningen är avslutad via email att de nu kommer att få en färdiganmälan blankett ifrån VE som MÅSTE skickas innan påskriven innan slutinstallationen kan påbörjas. Vi kommer även försöka påminna er här


7/12 

Frågor om grävning på tomt har inkommit. 

Det som ingår är grävning på tomt samt håltagning och max 5 meter inomhus i samma rum. Skall du som boende ha längre dragning inomhus får du själv ordna rör eller köpa till detta.


4/12 

Frågor om vad som ingår i tomgrävning har i kommit och här försöker vi sammanställa svaren. 

*Markteknik återfyller med befintligt material. Rätt mängd och materialsort skall finnas på plats efter att de är klara.

*Vad som inte ingår är:

1. Sår inte gräs.

2. Krattar inga grusytor.

3. Sätter inte tillbaka plattor eller kantstenar.

4. Återasfalterar inte.

*I praktiken betyder det att respektive fastighetsägare får räkna med att göra vissa finjusteringar på sin tomt efter eget tycke och smak.

*Angående tomt grävning är det fortsatt Rasmus Classon mobil 0725046921 ifrån Markteknik som har kontakten med fastighets ägaren om grävning in på tomten och utsättnings pinnen som visar var fiber kommer att dras in på tomten. Frågor angående utsättningspinne och var på tomten fibern dras in tas direkt med Rasmus.


30/11 

Många frågor har inkommit ifrån medlemmar om när tomtgrävningen är klar, hur länge tar det innan fibern är installerad och klar?

Svaret på detta är inte möjligt att svara på eftersom det beror på etappens storlek och hur många fastigheter det finns i etappen. Det man kan säga är att efter att alla tomtgrävningarna är klara i en etapp, då ger Varbergs Energi klartecken till nästa underleverantör som är Blacklink Network att börja med slutinstallationen och det brukar vara ca 1-3 veckors förberedelse tid för Blacklink Network innan de påbörjar ”blåsningen”. Slutinstallationen innebär ”blåsning” av fiber i de tomrör som Markteknik grävt ned och svetsning av all fiber i fiber skåpen och installationen i fastigheten och hur lång tid detta tar beror främst på hur många fastigheter det finns i etappen eftersom alla fastigheterna måsta vara installerade och klara innan driftsätting av etappen så är det omöjligt att säga hur lång tid det tar efter tomtgrävning när en enskild fastighet är driftsatt. Andra faktorer som spelar in är hur många av de berörda fastighets ägarna som skickat in sin färdiganmälan till Varbergs Energi eftersom färdiganmälan måste göras innan installationen i fastigheten sker.


29/11

När fibern är nedgrävd så är marken mjuk innan den har satt sig. Då måste man vara försiktig med att köra ut i vägrenen vid möte. Vid Engelkärr är det flertalet som varit utanför kanten. Vissa krävs att man får dras loss. Så kör hellre stora vägen så slipper ni bli sittande.

Detta medför att Markteknik måste gräva upp och kontrollera slangen så den är hel. Detta medför förseningar i arbetet


28/11 

Statusuppdatering för NasarNet Fiber


Etapp 1: Åskloster

- Markteknik är klar med all grävning och lämnade Åskloster den 16/11 och varbergs Energi gav order till Blacklink Networks redan den 9/11 så Blacklink förbereder just nu för slutintsallation så inom kort påbörjas slutinstallationen. Vi hoppas och tror på driftsättning innan årsskiftet.

- Endast 2 färdiganmälan som inte inkommit till Varbergs Energi vilket är en bra uppfyllnad i sammanhanget, Kommentar ifrån Varbergs Energi är att det är mycket bra och det gör att etappen inte försenas för driftsättning av just detta skälet.


Etapp 2: Väröbacka

- Ingen förändring, klar för grävning.


Etapp 2:1 Väster om Väröbacka

- Ca 11 vita prickar som nu ligger med i projektet, blivit gröna och projektering skall påbörjas, se bifogad karta


Etapp 3: Nasaret

- Etappen är påbörjad ifrån Sunnvära kvarn ned till ställverket men Markteknik fick flytta arbetslaget och maskinerna till Åskloster när de lokala trafik föreskrifterna godkänt avstängning av gamla E6 i Åskloster och slutföra etapp 1.

- Resurserna är nu tillbaka till etapp 3 och fortsätter arbetet. Detta arbetslag kommer troligtvis att fortsätta med etapp 4 södra innan man fortsätter på etapp 3.


Etapp 4: Backa / Sunnvära Norra

- Färdiggrävd, ingen förändring sedan förra månaden


Etapp 4: Backa / Sunnvära Södra

- En liten men komplex etapp eftersom de kommer att blåsa i tuber i redan nedlaga rör efter Syllinge vägen och sedan mata ned till etapp 4 södra kommer att ske under de närmsta dagarna


Etapp 4:1 Bruket (i förra uppdatering kallade vi den för Väster om järnväg mot Väröbruk)

- Ett antal vita prickar ligger nu med i projektet och har blivit gröna prickar

- Projektering skall påbörjas, se bifogad karta, en del diskussioner pågår om den tänkta dragningen som är ritad in på bifogad karta så själva dragningen kan komma att ändras.


Etapp 5: Nyebro/Syllinge

- Samförlägningen med Varbergs Ortens Elkraft och Varbergs Energi har kommit överens om vilka sträckningar inom etapp 5 som kommer att samförläggas dock har inga beslut tagits om när grävning skall påbörjas.


Etapp 6:1 Sjöarmossen / Nordvära / Källstorp

- I etapp 6:1 ingår adresser ifrån Sjöaremossen, Källstorp, Nordvära och By, i bifogad karta kan man se vilka fastigheter som ligger i vilken etapp

- Trafiktillstånden är nu klara och grävning av matning ifrån etapp 7 kan påbörjas, troligtvis kommer arbetslaget efter slutförd grävning i etapp 8 gå direkt till etapp 6:1 och påbörja grävning.

- Ett antal nytillkomna fastigheter i etapp 6:1 gör att ett antal markavtal behöver ordnas, We-consultning jobbar på detta nu men hindrar inte den rätt komplexa grävningen med avstängning av vägar som lyder under trafikverket.


Etapp 6:2, Stråvalla, Skattagård (tidigare kallad Sjöaremossen / Nordvära /

Källstorp)

- I etapp 6:2 ingår adresser ifrån Skattagård, Bolg, By och Källstorp, i bifogad karta kan man se vilka fastigheter som ligger i vilken etapp.

- Underleverantören är nu klar och det blir Markteknik (och inte Miljöschakt som tidigare nämnts)

- Etapp klar för grävning men troligtvis görs efter 6:1, dock måste matningen fram som kommer ifrån etapp 7 för att mata 6:1 och 6:2


Etapp 6:3 Sophies väg, Höjder och 3 fastigheter söderom.

- Nu inritad på bifogad karta och därmed påbörjas projektering

- Ca 15 olika servitut avtal med markägare behöver säkras

- Trafikverket tillstånds ansökan har påbörjats och är inskickat för godkännande av Trafikverket

- Matningen kommer ifrån Stråvalla Havsida


Etapp 7: Stråvalla

- Klar för grävning, (dock återstår någon praktikalitet med servitut avtal med markägare men allt är överenskommet)

- Först påbörjas matning grävning som försörjer etapp 6:1 och 6:2


Etapp 8: Ambjörntorp

- Samtliga servitut avtal med markägare är klara, varit svårt att få tag på alla men är nu löst.

- Grävningen närmar sig slutet på etappen men terrängen har varit svår och Markteknik har därmed allokerat mycket av sina resurser för att få klart all schaktning, ca 1-3 veckor återstår beroende på terrängen.


Etapp 9: Bjurum

- Trafikverkets tillstånd är klara

- Slutföra servitut avtalen med markägare kvarstår dock några men skall nu påbörjas, de flesta avtal är klara men arbetet har varit låg prioriterat beroende på alla andra etapper som ligger före i projektet.


Etapp X: Bäck

- Varbergs energi kommer att göra ett utskick till berörda fastighets ägare inom Bäck efter övertagandet av nätet ifrån tidigare fiber förening men inte riktigt bestämt när utskicket skall skickas ut, innehållet i utskicket jobbas på just nu.


Ber om ursäkt för uppehåll i uppdateringar. Men håll koll på vår facebook-sida för de senaste uppadateringarna


7/5 

Det är Rasmus från Markteknik som kommer att kontakta er för bokning av möte för planeringen av grävning på tomt. Om ni vill flytta pinnen vid tomtgräns kontakta Rasmus på tel 0725-046921. Rasmus kommer att börja ringa runt till alla fastigheter i etapp 1 redan nästa vecka. Han följer grävarna som gräver stamledningen så han kommer att kontakta alla efterhand som det närmar sig.

Det är mycket viktigt att ge information till Rasmus om ev hinder på tomten, som jordvärmerör, gräsklipparrobot, egengrävda elkablar m.m. Allt för att arbetet på tomt ska gå snabbt och enkelt.


5/5 

Det är svårt att säga startdatum för varje etapp Detta pga olika faktorer som till exempel

* Sent inkomna servitut avtal ifrån markägare eller vägföreningar

* De olika etappernas geografiska storlek

* Terrängens framkomlighet i de olika etapperna

* Olika samförläggningar som kan tidigarelägga eller senare en etapp start. 


Det finns även externa faktorer som vi inte kan påverka, till exempel Trafikverkets handläggnings tider som för närvarande är ca 3 månader

Generellt kan man säga att en etapp tar ca 2-3 månader att genomföra och det finns en planerad ordning av dessa och på detta sättet kan man räkna ut en ungefärlig start datum för den etapp som man är intresserad av.


 4/5 

Länk till ny karta som Jonas Philqvist från WE-Consulting har gjort. Målet är att denna karta ska hållas uppdaterat var 3:e vecka. Där kan ni se vilken etapp ni är med. i. https://drive.google.com/open?id=1Z-XdLPQWIXSgB5Ppi0gi9JBIUuM&usp=sharing 


MEDLEMSMÖTE 3/5 kl 18.00-20.00


Härmed bjuder NasarNet Fiber förening in till Informations möte nummer 6 angående Fiber projektet och nu börjar fas två och själva grävningen så mycket ny information kommer att delges som berör mer det praktiska  genomförandet


7/2 Första styrlesemötet för i år. I april är det beräknat att vi börjar gräva i Åskloster- då där finns en befintlig station som kan byggas ut. Mötesanteckningar finns på eran mail.

Möte mellan NasarNet, Varbergs Energi och WeConsulting är inplanerat för projekteringen.


16/1 

Vi har nu fått första uppdateringen från Varberg Energi och det är endast 20 st som inte har inkommit med sitt avtal ännu- men det är ingen fara utan att kontakta Varbergs Energi direkt via mail eller telefon så tar dom hand om detta direkt. Mail adressen är it@varbergenergi.se eller telefon 0340-628800 och fråga efter Sune Lindgren och detta gäller om man är tveksam om något eller rent allmänna frågor.


14/1 

Nytt år och nya tag. Vi inväntar uppdatering från Varbergs Energi och planerar ett nytt styrelsemöte i slutet på januari. Mer info kommer inom kort.


5/12. 

Kom ihåg att skicka in era avtal i tid. Senast 19/12 vill Varbergs Energi ha in avtalet- Ni läser igenom, skriver under och skickar in dom i svarskuvertet.


30/11 

skickades avtalen ut från Varbergs Energi till våra medlemmar. "Vita prickar" och företag kommer att få sina avtal något senare för att de ska gås igenom var prick för sig.


30/11 

är det dags för styrlelsemötet med NasarNet Fiberförening

 

29/11 

Idag verifierades anslutnings avtalet mellan Varbergs Energi och Fastighets ägarna av NasarNet Fiberförening samtidigt som över 400 adresser kontrollerades och justerades vid behov.


28/11

 Idag är den bindande överenskommelsen mellan Varbergs Energi och NasarNets Fiberförening klar.


7/11 Vår karta är uppdaterad: https://drive.google.com/open?id=1G1hFSJbLRWmN98TVH-PpgTA3BAA&usp=sharing


5/11 

NasarNet Fiberförening och Varbergs Energi kallar till informations möte till alla intresserade. 

Mötet riktar sig främst till de nytillkomna

områdena som Stråvalla och Åskloster men alla är välkomna, där vi informerar och svarar på frågor. Välkomna!

Plats: Stråvalla Bygdegård

Datum: Onsdag 9 november

Tid: 18.00-19.30


2/11 

Nytt styrlesemöte med NasarNets styrelse.


18/10 är det dags för nytt fibermöte med NasarNet:s fiberförening.


8/10 

Just nu är det en stor anstormning av både mail, telefonsamtal och frågor på facebook. Vi jobbar på att svara på allt så fort vi hinner- men ibland räcker inte tiden riktigt till. Och dröjer det innan ni får svar, så fråga igen. Vi är här för att hjälpa er


7/10 

Ikväll har vi börjar kontakta er som inte har verifierar era mail ännu. Sms har gått ut till flera av er. Vet ni om att ni ännu inte har svarat på mailet där ni verifierar att ni är lagstadgade ägare av fastigheten och kontrollera att era uppgifter stämmer så kolla igenom era mail- även skräpposten- allt för att vi ska kunna fortsätta arbeta med göra klart era avtal.


7/10 

I samråd med Varberg Energi har vi nu valt att utöka området med både Stråvalla och Åskloster. Stråvalla har vi redan arbetat med men nu börjar vi även med Åskloster. 

Ni som bor i de berörda området i Åskloster kommer att idag få ett vykort med våra kontaktuppgifter- kontakta oss gärna omgående så ni kommer med på vår intresselista.


6/10 

Har du flera fastigheter så har du fått flera verifieringsmail- vi vill att du svarar på ALLA de mailen, då varje mail är för 1 bostad, och vi behöver verifiera att uppgifterna på varje fastighet stämmer, så det inte blir krångel med fel uppgifter sen. Vi vill komma igång med grävningen så fort som möjligt, och vill då ha alla papper klara- så svara på alla verifierigsmailen, och kolla även skräpposten- om de har hamnat där av misstag.


5/10

 I avtalet med Varberg Energi kan man dra in en 2:a bostads-switch för 1500kr inkl. Moms men som ingår i de 89kr/månad, dock ingår ej dragning i hus. Detta är ämnat för de som har ett rum för uthyrning eller student inneboende etc. Allt över 2 inkopplingar räknas som kommersiella, hyresfastigheter, företag etc, alla dessa kontaktar VE för mera detaljerad information och överenskommelse. OBS inga bidrag utgår ifrån stiftelsen till dessa kommersiella inkopplingar.


4/10 

Idag är det nytt styrleemöte för NasarNets styrlese. Vi har nått vårt mål på 71% på intresseanmälnigar och arbetar nu med att verifiera alla uppgifterna- så vi kan börja arbeta med avtalen med Varbergs Energi. Vi inväntar skriftligt från Varbergs Sparbanksstifleslse att vi alla får bidraget på 7000kr, så alla papper är klara innan vi börjar gräva. Ett mail kommer gå ut till alla den efter den 15/10 till alla er som har verifierat eran mail, så ni vet att ni är med på listan. Sen hoppas vi få klart avtalen så fort som möjligt med Varbergs Energi.


22/9 

Varbergs Energi ställer sig positiva till våra så kallade ”vita prickar” men kan inte garantera alla just i nu läget innan projekt planen börjar ta form och vi återkommer löpande med information. Målsättningen ifrån NasarNet Fiberförening och Varbergs Energi är att alla skall med och vi kommer att göra vårt bästa för att lyckas med det.


21/9 är det dags för nytt möte med NasarNets styrelse.


13/9 

Många frågar när kommer det börja grävas? När är det klart?

Här är vår tidsplan som vi har arbetat fram tillsammans med Varberg Energi

2016 September

- Bindande överenskommelse, Varbergs Energi & NasarNet’s Fiberförening

- NasarNets medlemslista skickas till Varbergs Energi

2016 Oktober

- Anslutnings avtalet skrivs och veriferas

2016 November

- Anslutnings avtalet skickas ut av Varbergs Energi till fastighets ägaren

- Insamling av anslutnings avtal, fastighets ägaren skickar påskrivet avtal tillbaka till Varbergs Energi

2016 December

- Uppstartsmöte med Utvalda leverantörer, Varbergs Energi & utvalda ifrån NasarNet Fiberförening

- Marktittlträde avtal arbetet påbörjas och hoppas vara klart under kvartal 1 år 2017 (arbetet påbörjas efter anslutnings avtalen är klara)

- Utsättnings pinne vid tomtgräns sätts upp av Varbergs Energi

2017 April

- Det riktiga gräv arbetet påbörjas även om vissa grävningar kan ha förekommit på grund av samförläggningar

- Nätet kommer att ”tändas” upp eftersom projektet fortgår så vissa fastighets ägare kommer att får tillgång till fiber innan andra, man väntar alltså inte på att alla får fiber indraget innan man tänder upp utan det kommer att ske när ett område enligt projekt plan är klart.


12/9 

Varbergs Energi kommer att göra klart för utskick till samtliga fastighets ägare inom det geografiskt identifierade området som NasarNet Fiberförening står bakom. Det vill säga att ALLA fastighets ägare, inte bara de som är intresserade men skillnaden blir erbjudandet som går ut till de fastighets ägare som ej anmält sitt intresse till NasarNet Fiberförening ej kommer att få tillgodo räkna sig Sparbanks stiftelsens bidrag på 7000kr/fastighet. Endast de fastighets ägare som är medlem (står på intresselistan tills vidare) i NasarNet fiberföreningen får erbjudandet på 12 900kr/fastighet, De som ej anmält sitt intresse till NasarNet Fiberförening får ett erbjudande ifrån Varbergs Energi på 19 900kr/fastighet. Målet är att Varbergs Energi skall under perioden 20 Oktober till 30 November göra detta utskick. För de med möjlighet till ROT avdrag så kommer alternativet att finnas i anslutnings avtalet vilket innbär att summan 12 900kr/fastighet går ned med 660kr till 12 240kr/fastighet. Det kommer också att finnas olika betalnings alternativ.

Men som ni ser så finns det mkt pengar på att lämna in en intresseanmälan till NasarNet- Fiber. Tipsa era grannar om hur de kan spara 7000kr- det är inte ofta man kan de sina grannar en sån chans!


11/9 

Är du en vit prick på vår karta- gå gärna in och kolla.

- Alla intressenter som meddelat sitt intresse men som ligger just utanför NasarNet’s geografiskt identiferade område så har NasarNet och Varbergs Energi den målsättningen att alla vita prickar skall med men det blir extra viktigt att alla vita prickar får med sig så många grannar som möjligt runt omkring sig för att det skall fungera. Det är fullt möjligt att NasarNet’s område kommer att utökas för att ”knyta ihop säcken” på bra sätt för ett lyckosamt projekt. Detta gäller i alla väderstreck, både åt Norr, Öster och Söderut. Varbergs Energi handlägger frågan nu och återkommer inom kort.


10/9 

Det avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och Varberg Energi har en inledande bindningstid på 30 månader och därefter löper avtalet på månadsvis med tre månaders uppsägningstid. Här finns en nätavgift på 89 kr i månaden och i den ingår kostandsfritt SVT1, SVT2, SVT 24, SVT barnkanalen, SVT kunskaps-kanalen samt TV4. När det gäller SVT ingår även HD-sändningar för SVT1 och SVT2.

Det grundläggande utbudet tillhandahålls kostnadsfritt för slutkunden till hur många tv-boxar man vill. Det behövs en IPTV-box för att kunna se på utbudet och den säljs hos ett flertal lokala radio- och tv-handlare och går även att beställa via Internet.

http://www.varbergenergi.se/?id=4685


7/9 

Ny karta finns nu uppdaterad med alla intresserade fastigheter: 

https://drive.google.com/open?id=1WJQA5bEYe7ZL_RoF0gtEGzOsqPI&usp=sharing


5/9 

Varbergs Energi har nu gått med på våra 2 förbehåll och på onsdag den 7/9 kommer styrlesen nu ha ett nytt möte tillsammans med Sune Lindgren från Varbergs Energi för att ta oss vidare i nästa steg i arbetet mot att få fiber till bygden 


4/9 

Viktigt möte med hela intressegruppen- då vi ska välja leverantör. Intressegruppen gav ett rungande JA till Varbergs Energi med 2 förbehåll som vi inväntar svar från


18/8 

Vi har fått registreringen på att vi är en idell förening- detta gör att vi kan söka bidraget från Varbergs Sparbank på 7000kr/fastighet.


17/8 

Nu e de hög tid att anmäla ert intresse för fiber. Även om många har semester nu, så jobbar vi på högvarv med att få in fler som är intresserade så vi kan komma igång med grävningen så fort som möjligt.

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss via meddelande här på fb, mail eller ring

Johan Hedelius 0704-442642  johan@hedelius.eu

Christina Almen 0709-923672 brantas@live.se


12/8 

Sista anmälan för intresse för fiber är den 30/9. Efter det vill vi börjar arbeta med marktillträde och anslutningsavtalen så vi kommer igång att gräva så fort som möjligt.


11/8 Nytt möte inbokat för möte med alla i intressegruppen. Se info högre upp 


10/8 

Idag är det dags för interimstyrlsesmöte efter litet sommaruppehåll. Vi har alla arbetat på varsitt håll under sommaren och har nu kommit upp i 57%. Vi har ett mål på 65-70% som vi närmar oss steg för steg. Vi kommer även att skriva klart stadgar och alla papper som behövs för att föreningen ska starta.


11/7 

I fredags satt vi upp våra nya skyltar i våra områden. Detta har resulterat i 14 nya intresseanmälningar under helgen. Häng på du med! Ring Johan eller Christina redan idag.


29/6

 Ikväll är det dags för fibermöte med interimstyrelsen. Just nu sitter 2 av oss på möte med Varberg Energi. Tidigare har vi haft möte med både byNet AB och Zitius för att diskutera priser, avtal, tjänster och kvalitet på fibern, allt för att vi ska få fram den bästa leverantören för oss. 

Ikväll kommer vi dra igång arbetet som en förening så vi har möjligheten att få bidraget på 7000kr från Varbergs Sparbank.


1/6 

Ikväll har interimstyrelsen haft möte och arbetet går vidare med att få fiber i bygden. Den 19/6 kommer vi att ha ett informationsmöte på Åkrabergs Trädgård där vi går igenom hur långt vi har kommit. Presenterar de 3 potienetiella fiberlevernatörerna och svarar på era frågor. 

Anmälan till mötet görs till Johan Hedelius på tel 0704442642

eller mail: johanhedelius@gmail.com 


24/4

Ikväll har vi vårt 2:a informationsmöte på Åkrabergs Trädgård. Över 60 st deltog i mötet så det ser ljust ut för framtiden. Men nu behöver vi er hjälp att sprida information mellan grannarna så vi får med så många som möjligt som är intresserade av fiber- allt för att kunna hålla nere kostnaderna. Alla som skrev upp sig på mail-listan kommer få ut ett mail med info nu efter mötet. 


7/4 

Vi finns nu även på facebook där ni hittar senast informationen, bilder från grävning, möten osv. Länkar och annan matnyttig info. FACEBOOK


6/4

Styrelsen har nu haft sitt andra möte där vi gick igenom vad vi har hunnit arbeta med än så länge. Vi har även bestämt oss för att utöka området och kommer att gå ut med ett nytt informationsmöte- för er som är nya eller inte hade möjlighet att delta på förra mötet. den 24 april kl 16.00 i konferenslokalen på Åkrabergs Trädgård. 

Intresseanmälan och frågor till Johan Hedelius på tel 0704442642

eller mail: johanhedelius@gmail.com 

 

15/3

Styrelsen har nu haft sitt första möte där vi delade ut arbetsuppgifter och börjar nu arbeta med dom. Ni har även fått ut ett mail med mötesanteckningar från vårt möte för att kunna följa arbetet.

Nästa Interim styrelse möte är planerat till den 6 April.

Nästa informations möte är planerat till den 24 April